KÉRDÉSEK

I. MI A KONFIRMÁCIÓ?

1. Mi a konfirmáció?

Felfedező úthoz hasonlítottuk: megismerjük benne református keresz­tyén hitünk tanításait, egyházunk életét, valamint az egyház Urát, a mi Urunk Jézus Krisztust, így a konfirmáció a hitre jutás alkalmává lehet.

2.      Mit jelent a,, konfirmáció " szó?

Ez a latin szó annyit tesz: „megerősítés". A Szentlélek erősíti meg ébre­dő hitünket.

Jegyzet. Mivel a latin szóban a hangsúly a második szótagban van, római katolikus testvéreink a konfirmálás szót firmálás > bérmálás szóra magyarították.

3.      Csak most kezdődik a Szentlélek munkája benned?

Nem. Már az is a Szentlélek műve volt, hogy szüleim és keresztszüleim megkereszteltettek. A keresztség alkalmával megígérték: úgy nevelnek és neveltetnek, hogy majd a konfirmációban én is vallást tegyek az én Uramról, Jézus Krisztusról.

4.      Hogyan nevezik Jézus Krisztus követőit?

Keresztyéneknek. Ez a görög eredetű szó azt jelenti: Krisztushoz tarto­zó. „Nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak a tulajdona vagyok". (Heidelbergi Káté 1. kérdése).

5.      Minden megkeresztelt egyént megillet a keresztyén név?

Sajnos, sokan csak névleg keresztyének. Ez olyan, mintha egy palackra az volna írva: „Tokaji aszú", s közben savanyú lőre volna benne. Egy másik példa: Lehet valakinek a neve „Szabó", még nem biztos, hogy tud ruhát varrni. Urunk azt akarja, hogy ne csak a nevünk, hanem az egész életünk azt bizonyítsa: Őhozzá tartozunk.

5a. Te a keresztyénség nagy családjának melyik ágához tartozol? Én református keresztyén vagyok.

ÉNEKELJÜNK

Szívemet hozzád emelem 25.1.

Fel barátim drága Jézus  471.1.

 

II.

ISTEN SZÓL HOZZÁNK

 

6. Hogyan szól Isten hozzánk?

Minden emberhez szól az általános kijelentésben: a természet, a törté­nelem és a lelkiismeret útján. Ám a bűn miatt az ember nem képes arra, hogy ezt megértse. Ezért van szükség a különös kijelentésre.

1. Mi a különös kijelentés?

Isten igéje. Ez irodalmi formában a Bibliában, testet öltött alakban pedig Jézus Krisztusban van előttünk. „Az Ige testté lett" (Jn 1,14).

8.      A Biblia hány fő részből áll?

Két fő részből: az Ó- és Újszövetségből. Az Ószövetség 39, az Újszövet­ség 27 könyvet tartalmaz, így összesen 66 könyv van a Bibliában.

9.      Mi a Biblia eredeti nyelve?

Az Ószövetségé a héber, az Újszövetségé a görög. Magyar nyelvre elő­ször Károli Gáspár gönci református esperes fordította le a teljes Bibliát. Megjelent 1590-ben Vizsolyban.

10.     Mi a Biblia központi üzenete?

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta; hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen" (Jn 3,16). Ez a jó hír ma már közel 2000 nyelven hangzik szerte a világon.

 

ÉNEKELJÜNK

 

Az oly emberek nyilván boldogok 119.1.

Szólj, szólj hozzám Uram 512.1.

 

 

III. A HIT MEGVALLÁSA

 

11.      Hogyan hangzik az Apostoli Hitvallás?
Hiszek egy Istenben,

mindenható Atyában,

mennynek és földnek Teremtőjében.

És Jézus Krisztusban,

az ő egyszülött Fiában,

a mi Urunkban,

aki fogantatott Szentlélektől,

született Szűz Máriától,

szenvedett Poncius Pilátus alatt;

megfeszítették, meghalt és eltemették.

Alászállt a poklokra,

harmadnapon feltámadt a halottak közül,

fölment a mennybe,

ott ül a mindenható Atya Isten jobbján;

onnan jön el ítélni élőket és holtakat.

Hiszek Szentlélekben.

Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat,

a szentek közösségét,

a bűnök bocsánatát, a test feltámadását

és az örök életet. Ámen.

12.     Mit figyelhetünk meg a Hitvallás szerkezetében?

Azt, hogy három részre tagolódik. Ebben kifejeződik a Szentháromság titka: Isten lényegében egy, de létformájában, magaközlése szerint há­rom, úgymint Atya, Fiú és Szentlélek.

13.     Mi a jellemző a Hitvallás megfogalmazásában?

Az, hogy egyes szám első személyben hangzik: „Hiszek!" Azt jelenti ez, hogy a hit személyes döntéssel jár. Sok mindent meg lehet csinálni más helyett (leckét az iskolában, kapálást a kertben), de hinni nem lehet más helyett. Ahogyan nem lehet más szájával jóllakni, úgy nem lehet más hitével üdvözülni.

14.     Hogyan nevezték a régiek a döntés nélküli hitet?

Szénégető hitnek. Onnét származik ez az elnevezés, hogy valaki Olasz­országban megkérdezett a hegyekben egy szénégetőt: „Te mit hiszel?" Azt felelte: „Amit az egyház!" „És az egyház mit hisz?" „Azt bizony nem tudom!" - felelte a szénégető. (BődPéter: Szent Hilarius nyomán).

15.     Fontos dolog tehát a hit?

Igen. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik" (Zsid 11,6).

 

ÉNEKELJÜNK

 

Mindenkoron áldom... 34. zsoltár                       

Az Atyát és Fiút... 167 dicséret, 3. versszak

 

IV.

ISTEN - TEREMTŐ URUNK

 

16.     Mit jelent az, hogy Isten a „ mennynek és földnek Teremtöje "?

Azt jelenti, hogy Isten öröktől fogva való, és az egész világ az ő terem­tő akaratára állott elő. Ahogyan egy palota az építészmérnököt dicséri, úgy hirdeti a teremtett világ is alkotóját.

17.     Szembe kell-e állítanunk a Bibliát és a természettudományt?

Nem, mert a Biblia nem akar természettudomány lenni, hanem hitval­lás. Több ezer éves megfogalmazásban szól a korabeli ember fogalma­ihoz igazodva a teremtő Istenről. A természettudomány viszont mindig az adott kor színvonalán szól a teremtett világról.

18.     Eszerint a hit és a tudás nem ellentétek?

Semmiképpen nem, mert a hit ellentéte a hitetlenség, a tudás ellentéte pedig a tudatlanság.

19.     Mi vagy ki a teremtés csúcsa?

A teremtés csúcsa az ember, akit Isten a maga képére és hasonlatossá­gára teremtett. Ez azt jelenti, hogy Isten igazsága, szentsége és szeretete tükröződhet benne. Ugyanakkor a földkerekség urává is tette Isten az embert, nem azért, hogy e hatalommal visszaéljen, hanem azért, hogy gondoskodó szeretettel vigyázzon Istentől kapott lakhelyére.

 

ÉNEKELJÜNK

Az Úr bír ez egész földdel 24.1.

Istenre bízom magamat 269.1.

 

V.

MINDENHATÓ ATYÁM VAN!

 

20.    Mi a gondviselésbe vetett hit?

Isten szeretetének állandó megtapasztalása. Az a boldog érzés, hogy éle­temet nem a vaksors, a végzet irányítja, hanem az én mennyei Atyám.

21.     Mi a gondviselésbe vetett hit haszna?

Megszabadít 1. az aggodalmaskodástól, 2. a babonák sötétségéből, 3. az emberektől való félelemtől. 4. derűssé és hálássá tesz, 5. valamint reményt ad szívembe minden körülmény között.

22.    Mi a gondviselésbe vetett hit kifejeződése?

Az imádság, szívemnek a mennyei Atya előtt való kiöntése.

23.     Hogyan imádkozol reggel?


Magasztallak én Téged,
Isten, egeknek Királyát,
Hogy tőlem messze űzted
A sötét éjnek homályát.
Nem küldél rám betegséget,
Sem egyéb ínséget.
Épségben megtartottál,

Ez napra engem juttattál. 487. dicséret

 

24. Hogyan imádkozol este? A Nap lement, az éj beállt Alom jő szememre. Jóistenem! Viselj gondot Alvó gyermekedre.

Uram, Te őrzél e napon, Te óvtad éltemet: Benned hiszek, Benned vetem Minden reményemet.

 

Add: veszély nélkül aludjam, S karjaid között nyugodjam. Adj csendes éjt szüleimnek, Adj csendes éjt mindenkinek.

Istenem, én járva-kelve, Felvirradva vagy lefekve Imádlak, mint édes Atyát, Jó Atyám, adj jó éjszakát!

 

25. Mondd el az asztali áldást!

ÉTEL ELŐTT

Jövel, Jézus, légy vendégünk, Amit adtál, áldd meg nekünk! Ámen.

ÉTEL UTÁN

Aki ételt, italt adott, Annak neve legyen áldott! Ámen.

ÉNEKELJÜNK

 

Az Úr énnekem őriző pásztorom... 23. zsoltár

Egyedüli reményem... 276. dicséret

 

 

VI.

KOCKÁZAT A TEREMTÉSBEN

 

26. Milyen kockázattal teremtette Isten az embert?

Azzal, hogy szabadságot ajándékozott neki. Nem akarta, hogy az em­ber rabszolga módjára vagy automataként szolgálja őt. Ám az ember visszaélt szabadságával, és engedetlenné vált Isten iránt.

27.     Mi az eredendő bűn?

Az a mindennapos tapasztalat, hogy az ősszülők bűne nemzedékről nemzedékre tovább öröklődik.

28.     Honnan ismerhetjük meg legjobban bűnös voltunkat?

A törvényből, amelynek foglalata a Tízparancsolat. Ez - Kálvin János szavaival élve - tükör, fék és ösztöke a számunkra.

29. Hányféleképpen vétkezhetsz Isten és a felebarát ellen?
Négyféleképpen: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással.

30. Elhagyta-e Isten a bűnös embert?

Nem hagyta el. „Ahogyan tehát egy ember által jött a bűn a világba,... az Isten kegyelme és ajándéka még bőségesebben kiáradt az egy ember, a Jézus Krisztus kegyelme által sokakra" (Rom 5,12.15).

 

ÉNEKELJÜNK

 

Ó, mely boldog az oly ember éltébe... 32. zsoltár

 

Bocsásd meg, Úr Isten...

Balassi Bálint, 1554-94

220. dicséret

 

VII.

JÉZUS KRISZTUS SZEMÉLYE

 

31.     Kit küldött Isten a világ megváltására?

Szabaditól küldött: Jézus Krisztust, aki Izrael egy kis városkájában, Betlehemben született, mintegy 2000 évvel ezelőtt egy kiválasztott anyától: Szűz Máriától.

32.    Mit vallunk Jézus Krisztus személyéről?

Azt, hogy ő egy személyben valóságos Isten és valóságos ember. Mint valóságos Isten a Szentháromság második személye, mint valóságos ember a mi testvérünk.

33.Hogyan nevezzük a Jézus Krisztus által hozott üzenetet?
Evangéliumnak. Ez a görög szó azt jelenti: örömhír. Örvendetes üzenet arról, hogy Isten szeret, és az ember földi boldogságát és örök üdvös­ségét akarja.

34.Miben áll Jézus Krisztus hármas tiszte?
Abban, hogy ő próféta, főpap és király.

35.Te részt vehetsz-e az ő hármas tisztében?

Igen. Prófétai tisztem, hogy nevéről én is vallást tegyek; főpapi tisztem, hogy szívemet, mint égő áldozatot hálából neki adjam; királyi tisztem, hogy bűneim ellen harcoljak.

 

ÉNEKELJÜNK

 

Krisztus Urunknak áldott születésén...

329. dicséret                                  

Itt állok jászolod felett...

315. dicséret, 1-2. versszak            

 

VIII.

„JER, LÁSSUK AZ ÚR KERESZTJÉT!"

 

36.    Miben áll Jézus Krisztus váltságműve?

Szent életével és ártatlan halálával eleget tett Isten igazságának. Ezzel megszerezte számunkra a bűnbocsánatot és az örök életet.

37.    Mi tehát a kereszt jelentősége?

A kereszt nélkül nem tudnánk, hogy mennyire gyűlöli Isten a bűnt, és mennyire szeret bennünket.

38.    Mikor lesz számodra nyilvánvalóvá a kereszt titka?

Amikor a Szentlélek megvilágosítja előttem, hogy miattam, helyettem és érettem történt a kereszthalál.

39.    Amikor egyetlen próféta vagy apostol sincs megnevezve a hitvallásban,
miért hangzik el a pogány helytartó, Poncius Pilátus neve?

Ez is figyelmeztet arra, hogy Jézus Krisztus kereszthalála nem hitrege, mítosz, hanem történelem. Az esemény térben és időben elhelyezhető: amikor Júdeában Poncius Pilátus volt a Római Birodalom helytartója (Kr. u. 26-36 között volt hivatalban).

40. Milyen szimbóluma (jelképe) van Krisztus kereszthalálának? A fiait vérével tápláló pelikán.

 

ÉNEKELJÜNK

A nagy Király jön: Hozsanna! Hozsanna! 331. dicséret

 

Győzhetetlen én kőszálom  346.1.

 

 

IX.

„FELTÁMADOTT AZ ÚR"

 

 

41.     Mit szemléltet Krisztus feltámadása?

Azt, hogy az Atya elfogadta a világ bűneiért bemutatott engesztelő ál­dozatot, és megdicsőítette szent Fiát.

42.    Milyen történelmi bizonyságai vannak Krisztus feltámadásának?

Az üres sír, a feltámadott megjelenései és a tanítványok megváltozott élete.

43.    Mit tanít Pál apostol a húsvét nélküli hitről?

„Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden em­bernél nyomorultabbak vagyunk. Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje" (lKor 15,19-20).

44.    Mi a húsvéti hit következménye a te életedben?

Az új élet engedelmessége és az örök élet reménysége.

45.    Találó elnevezés-e a húsvét szó?

Nem találó, mert a nagyböjt utáni húsevésre vonatkozik. Egyébként nem az elnevezés a fontos, hanem a feltámadt Úrban való hit.

Nincs már szívem félelmére... 347. dicséret, 3. versszak

Tudom az én Megváltóm él  421.1.

 

X.

A MENNYBE MENT ÚR

 

46. Mi Jézus Krisztus földi életének utolsó állomása?
Áldozócsütörtök, amikor - feltámadása után 40 nappal - a tanítványok
szeme láttára fölment a mennybe.

47. Nem lett volna jobb, ha Jézus a Földön marad?

Nem, mert akkor csak kevesen találkozhatnának, még kevesebben beszélhetnének vele. így pedig Szentlelke által mindenki minden percben kapcsolatban lehet vele.

48.     Mi az Úr mennybemenetelének hármas haszna?

Először az, hogy van a mennyben ügyvédünk, szószólónk. Másodszor: megdicsőült teste biztosíték arra, hogy mi is a mennybejuthatunk. Har­madszor, maga helyett Szentlelkét küldte le nekünk.

49.     Milyen ígéret hangzott el az Úr mennybemenetele alkalmával?

Az, hogy az Úr ugyanúgy jön majd el, ahogyan látták a tanítványok fölmenni a mennybe. A visszajöveteléig terjedő időt nevezzük második adventnek.

 

No minden népek örvendezzetek! 47. zsoltár

Az én időm, mint a szép nyár... 366. dicséret

 

 

XI.

„JÖVEL, SZENTLÉLEK ÚRISTEN!"

 

 

PÜNKÖSD

50.    Kicsoda a Szentlélek?

A Szentháromság harmadik személye, akit az Atyával és a Fiúval egyenlőképpen imádunk.

51.     Mikor töltötte ki Isten az ő Szentlelkét?

Pünkösd ünnepén, húsvét után 50, áldozócsütörtök után 10 nappal. Ek­kor a Szentlélek a gyáva tanítványokat bátor hitvallókká formálta.

52.    Ki mondhatja el, hogy vette a Szentlelket?

1. Aki meglátta már saját bűneit; 2. aki fölismerte a kereszt titkát; 3. akiben megvan az elhatározás Krisztus követésére.

53. Hányan tértek meg Péter prédikációjára?

3000 lélek. Ezért mondjuk, hogy pünkösd az Egyház születésnapja. A megtértek kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.

 

ÉNEKELJÜNK

Luther pünkösdi éneke:  

Jövel, Szentlélek Úristen, Töltsd be szíveinket épen... 370. dicséret

 Batizi András pünkösdi éneke:

Jövel, Szentlélek Úristen, Lelkűnknek vigassága... 369. dicséret

 

 

XII.

„MEG VAGYOK KERESZTELVE"

 

54.Hány sákramentumot szerzett az Úr Jézus?
Kettőt, úgymint a keresztséget és az úrvacsorát.

55.Mi tesz egy szent cselekményt sákramentummá?

Három dolog: 1. Jézus Krisztus rendelése, 2. van benne külső, látható jegy és 3. van hozzáfüződö ígéret.

56.     Mikor szerezte az Úr a keresztséget?

Mennybemenetele előtt, ezekkel a szavakkal: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent-léleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én pa­rancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig" (Mt 28,18-20).

57.     Mi a keresztségben a külső jegy?

A tiszta víz, amely Jézus vérét jelképezi. Ahogyan a víz lemossa a test szennyét, úgy törli el Jézus vére a lélek szennyét, a bűnt.

58.     Mi a keresztséghez fűződő ígéret?

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül..." (Mk 16,16).

ÉNEKELJÜNK

 

Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk... 8. zsoltár

Úristen, kérünk tégedet... 431. dicséret

 

 

 

 

XIII.

AZ ÚRI SZENT VACSORA

 

59.Mikor szerezte az Úr Jézus az úrvacsora sákramentumát?
Kereszthalála előtt, nagycsütörtök este, az utolsó vacsorán. „Azon az éj­szakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: »Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely  tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjetek az én emlékezetemre.« Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és e/t mondta: »E pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjetek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.« Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszá­tok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön" (IKor 11,23-26).

60.Hogyan fogsz készülni az Úr asztalához?

Igaz bűnbánattal. Részt veszek az előkészítő héten az istentisztelete­ken. Megbocsátok azoknak, akik megbántottak, és bocsánatot kérek azoktól, akiket én bántottam meg.

61.     Hogyan imádkozol úrvacsoravétel előtt (apádban)?

Úr Jézus Krisztus! Nem vagyok méltó, hogy az én hajlékomba jöjj. Csak szólj egy szót, és meggyógyul az én lelkem. Bocsásd meg az én sok bűnömet a te kínszenvedésed árán. Ámen.

62.     Hogyan imádkozol kenyérvételkor?

Uram Jézus! A te megtöretett szent testednek érdemében részeltess en-gemet, szegény bűnös szolgádat (szolgálódat)! Ámen.

63.     Hogyan imádkozol pohárvételkor?

Uram Jézus! A te kiontatott szent vérednek érdemében részeltess engemet, szegény bűnös szolgádat (szolgálódat)! Ámen.

64.     Hogyan imádkozol úrvacsoravétel után (a padban)?

Köszönöm, Uram, hogy meg vannak bocsátva a bűneim a te kereszt­halálod árán. Adj erőt, hogy hálából neked éljek, és igazán szeresselek téged, s legyek hasznára embertársaimnak. Ámen.

65.     Mi az úrvacsorában a látható jegy?

A kenyér és a bor. Jézus Krisztus megtöretett testét és kiontatott vérét jelképezik.

 

66. Mi az úrvacsorához fűződő ígéret?

„Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van" - mondja Jézus (Jn 6,54).

 

Örülj, szívem! 436. dicséret

Uram, bocsássad el... 447. dicséret

 

XIV.

AZ ANYASZENTEGYHÁZ

 

 

67. Mit hiszel az Anyaszentegyházról?

Ki?

Mikor? Honnan? Hogyan? Mit csinál?

Mi közöm hozzá?

Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől fogva annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által az igaz hit egységében magának egy kiválasztott gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi.

Hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok, és örök­ké az is maradok.

Heidelbergi Káté, 54. kérdés

68.     Mi az Egyház négy tulajdonsága?

„Hiszek egy, szent, egyetemes, apostoli Egyházat." Tehát az egység, a szentség, az egyetemesség és az apostoli jelleg.

69.     Mi az Egyház négy ismertetőjegye?

1. Az ige hirdetése; 2. a sákramentumok kiszolgáltatása; 3. az egyház­fegyelem gyakorlása és 4. a szeretetszolgálat (diakónia).

70.     Hogyan tesz Isten bennünket alkalmassá Egyháza szolgálatára?
Mindnyájunknak ad valamilyen lelki ajándékot az egész gyülekezet
épülésére. Ezek a karizmák.

 

Ó, Seregeknek Istene...

84. zsoltár

Térj magadhoz, drága Sion... 394. dicséret

 

XV.

AZ ÖKUMENÉ

 

 

71.     Hogyan nevezzük az egyházak egységtörekvését?

Ökumenikus mozgalomnak. Alapja Jézus Krisztus főpapi imádsága, amelyben azért könyörgött az Atyához, „...hogy [követői] mindnyájan egyek legyenek..."

72.    Mi az ökumenikus mozgalom célja?

A Jézus Krisztusról szóló közös bizonyságtétel, hogy viszálykodásaik ne botránkoztassák a világot. Ezen túl közös fellépés a társadalmi igazságtalanságok ellen és a világbéke érdekében.

73.Nem halványítja-e el az ökumenikus mozgalom a református hittudatot?
Semmiképpen sem. Minden egyház a saját színével vesz részt Krisztus
dicsőítésében, ahogyan a szivárvány hét színe egybeolvad a fehérben.

74.Mikor tagadja meg hitét a református egyháztag?

1. Ha áttér más vallásra. 2. Ha nem veszi igénybe Egyháza szolgálatait családi élete nagy alkalmain (keresztelés, esküvő, temetés). 3. Ha szü­letendő gyermekeit más vallásra ígéri oda. Mi az ige alapján református hitünket ismerjük legtisztábbnak, ezért ragaszkodunk hozzá. „Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját" (Jel 2,10).

 

Az egyháznak a Jézus... 392. dicséret

Ó, Sión, ébredj, töltsd be küldetésed...

397. dicséret

 

 

XVI.

A SZENTLÉLEK ENGEDELMESSÉGRE KÉSZTET

A HÁLÁDATOSSÁGRÓL

 

75.     Mivel bizonyíthatjuk élő hitünket?

Hitünk gyümölcseivel. „Lehetetlen, hogy akik igaz hit által a Krisztus­ba vannak oltva, a hála gyümölcsét ne teremjék."

76.     Milyen iránytű van a kezedben a boldog életre?

A Tízparancsolat. Ezt két kőtáblára vésve Mózes által adta Isten az ő népének. Az első kőtáblán az Isten iránti, a másodikon a felebarátaink iránti kötelességeink sorakoznak.

77.     Hogyan szól az L parancsolat?

„Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szol­gaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül!" (2Móz 20,1-2).

78.     Mit kíván Isten az L parancsolatban?

Azt, hogy egyedül belé vessem bizodalmamat. Senkit és semmit ne bálványozzak. A babonákat, a csillagjóslást, a szellemidézést megves­sem és elkerüljem.

79.     Hogyan szól a 11. parancsolat?

„Ne csinálj magadnak istenszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok! Megbüntetem az atyák bűnéért a fiákat is harmad- és negyedízig, ha gyűlölnek engem. De irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeret­nek engem, és megtartják parancsolataimat" (2Móz 20,4-6).

80.     Mit kíván Isten a II. parancsolatban?

Azt, hogy Istenről magamnak hamis képet ne alkossak. Szektaprédiká­toroktól, keleti vallások ügynökeitől és a hitetlenek tévtanaitól őrizkedjem.

 

81.     Hogyan szól a III. parancsolat?

„Ne mondd ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét!" (2Móz 20,7).

82.    Mit kíván Isten a III. parancsolatban?

Azt, hogy szent nevét tiszteletlenül soha ajkamra ne vegyem. Annál inkább dicsőítsem őt imádsággal, énekmondással és bizonyságtétellel.

 

ÉNEKELJÜNK

 

A ki nem jár hitlenek tanácsán... l. zsoltár

Áldjad, én lelkem, a dicsőség erős Királyát...

264. dicséret

 

XVII.

IMÁDKOZZÁL ÉS DOLGOZZÁL!

 

83.    Hogyan szól a IV. parancsolat?

„Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt! Hat napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat! De a hetedik nap a te Iste­nednek, az Úrnak nyugalomnapja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapu­don belül tartózkodó jövevény. Mert hat nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a Földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját" (2Móz 20,8-11).

84.    Mit kíván Isten a IV. parancsolatban?

Azt, hogy hat napon át becsületesen végezzem munkámat, a hetedik napot pedig szenteljem meg igehallgatással, énekmondással, imádság­gal és adakozással.

85.    Az adakozásnak hány formája van?

Három: a) gyülekezeti perselypénz, b) egyházfenntartói járulék és c) Isten dicsőségére, országa terjesztésére, szeretetotthonaink fenntartá­sára szánt külön adomány.

 

86.    Milyen rendszeres kiadásai vannak egyházunknak?

Az egyházi épületek karbantartása, fűtése, világítása, tűzbiztosítása. Alkalmazottak fizetése. Az Országos Közalap fenntartása. A lelkész­képző főiskolák és középiskoláink támogatása. Szeretetintézményeink pénzzel és természetbeni adományokkal való segítése.

87.    Miért ünnepeljük szombat helyett a vasárnapot?

A zsidó nép szombatja helyett már az ősegyház a vasárnapot ünnepelte, mivel a/ Úr Jézus e napon támadott fel (ApCsel 20,7; l Kor 16,2; Jel 1,10). Ezért hívjuk az Úr napjának, űrnapnak is.

88.    Az egyházi év hány ünnepkörre oszlik?

Három ünnepkörre. Ez a karácsonyi, a húsvéti és a pünkösdi ünnepkör.

89.    Sorold fel a főbb ünnepeket!

1. KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR

Advent négy vasárnapjával kezdődik: készülődés az Úr eljövetelére. (Ad­vent első vasárnapja november végén vagy december elején van.)

Karácsony: Jézus születésének ünnepe december 25-26-án. (A régi egy­ház a második napon emlékezett István diakónusra, mivel ő halt legelőször vértanúhalált Krisztusért. Lásd ApCsel 7,54-60!)

Óévi hálaadás. (Ezt a napot egyébként /. Szilveszter római pápáról ne­vezték el, aki 335. december 31-én halt meg.)

Újévi könyörgés. Január l-jé, miután ez karácsony nyolcada, Jézus nevé­nek ünnepe is (Lk 2,21). Erre utal újévi énekünk:

Új esztendőben mi vigadjunk,

Született Jézust mi imádjuk! 282. dicséret

Epifánia (görög eredetű szó: „megjelenés"): január 6. a legrégibb keresz­tyén ünnep, amelyet több egyház ma is megül. Magyar neve vízkereszt, mert Jézus nyilvános működése kezdetén a Jordánnál jelent meg, s ott Keresztelő János megkeresztelte (Mt 3,13-17). Az év első vasárnapjait számunkra is ez az öröm jellemzi: „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek..." (Tit 2,11). Az egyházi év ezen örömteljes szakaszát német ere­detű szóval farsangnak hívják.

 

A karácsonyi ünnepkör utolsó napját a régi magyarok húshagyó keddnek nevezték el. A név utalás arra, hogy másnap a nagyböjt kezdődik.

2. HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR

Hamvazószerdával kezdődik a húsvét előtti 40 napos nagyböjti időszak. Ez az elnevezés onnan származik, hogy a római katolikus liturgiában a pap ezen a napon hamuval keresztet rajzol a hívek homlokára: „...por vagy, és vissza fogsz térni a porba!" (IMóz 3,19). A nagyböjti időszak hat vasár­napján az Úr szenvedéseire emlékezünk. Ugyanakkor a nagyböjt 40 napja utalás egyfelől a zsidó nép 40 évig tartó pusztai vándorlására, másfelől Jézus 40 napos böjtjére (Mt 4,1-11).

Virágvasárnap a nagyböjt hatodik vasárnapja, amikor Jézus jeruzsále-mi bevonulására emlékezünk. Ezt követi a nagyhét, amelynek kiemelkedő napjai:

nagycsütörtök, az úrvacsora szereztetésének emléknapja,

nagypéntek, az Úr Jézus kereszthalálának ünnepe és

nagyszombat, Jézus sírban pihenésének napja.

Húsvét két napja Jézus feltámadásának ünnepe.

Áldozócsütörtök Jézus mennybemenetelének ünnepe (húsvét után 40 napra).

3. PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR

Pünkösd a Szentlélek kitöltetésének ünnepe a húsvét utáni 50. napon. Szentháromság vasárnapja a pünkösd utáni vasárnapon van. Mintegy összefoglalja az üdvtörténet ünnepeit: 1. Az Atya elküldte Fiát e világra (karácsonyi ünnepkör); 2. a Fiú elvégezte a váltság müvét (húsvéti ünnep­kör); 3. a Szentlélek eljött a tanítványokra, és irányítja az Egyház életét (pünkösdi ünnepkör).

A pünkösdi ünnepkörben 24-28 vasárnap van, a szerint, hogy a húsvét időpontja korábban vagy későbben van. A pünkösd utáni vasárnapoknak nem lehet más feladata: „ami érettünk történt, történjék bennünk" (Ravasz László: Homiletika, 1915. 364. o.).

Ebben az ünnepkörben van az új kenyérért és az új borért való hálaadás alkalma, amelyet magyar népünk az úrvacsora ünneplésével köt egybe. A reformáció emlékünnepén megemlékezünk arról, hogy 1517. október 31-én Luther Márton kiszögezte 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára, s ezzel elindította a reformáció áldott művét. Ez az ünnep is illusztrálja, hogy a Szentlélek munkálkodik az Egyházban annak egész története során. A pünkösdi ünnepkör végén, november hónapban, Isten örökkévalósá­gára tekintünk előre. (A német protestánsok ezért is nevezik az egyházi év utolsó vasárnapját az Örökkévalóság Vasárnapjának.) Nálunk leginkább Halottak napja (november 2.) táján fordul népünk figyelme a temetők felé. Számunkra a virágdíszes sírok az élő keresztyén reménység kifejezői: nem az elmúlásban hiszünk, hanem hisszük az örök életet. Római katoli­kus atyánkfiai gyertyát is gyújtanak a sírokon annak kiábrázolására, hogy a halál árnyékának földjén fény ragyogott föl Krisztusban. Istentiszteleti rendtartásunk figyelmeztet arra, hogy a népszokássá vált temetőlátogatást evangéliumi tartalommal töltsük be, s a Krisztus feltámadása által bírt re­ménységben járjuk a temetőt.

 

ÉNEKELJÜNK

 

Légyen te kőfalaidban... 122. zsoltár, 3. versszak

Adjunk hálát mindnyájan... 378. dicséret

 

XVIII.

A KÖZÖSSÉG - ISTEN AJÁNDÉKA

 

90.    Hogyan szól az V. parancsolat?

„Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened, az Úr ad neked!" (2Móz 20,12).

91.     Mit kíván Isten az V. parancsolatban?

Azt, hogy jó apám, édesanyám és minden nevelőm iránt tiszteletet és szeretetet tanúsítsak; soha ne feledjem, hogy javamat akarják; emberi gyarlóságukkal szemben pedig igyekezzem megértéssel lenni.

92.    Milyen közösségeknek vagyok tagja?

l. A család. - 2. A gyülekezet. - 3. A lakóhelyem. - 4. Magyarország. -5. Az emberiség. Mindegyik közösségnek élvezem áldásait, ezért Isten elkötelez valamennyinek hűséges szolgálatára.

93. Mikor nem kell engedelmeskednünk sem afelnötteknek, sem afelsőbbségnek? Ha Isten igéjével ellenkező magatartást kívánnak tőlünk. Erre vonatko­zik Péter apostol mondása: „Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek" (ApCsel 5,29).

 

ÉNEKELJÜNK

 

Az Úrnak irgalmát örökké éneklem... 

89. zsoltár 

Már nyugosznak a völgyek...

503. dicséret

 

 

XIX.

AZ ÉLET ISTEN AJÁNDÉKA

 

94.Hogyan szól a VI. parancsolat?
„Ne ölj!" (2Móz 20,13).

95.Mit kíván Isten a VI. parancsolatban?

Az élet tiszteletét és feltétlen védelmét. Ezért tiltja mind a magunk, mind a mások életének kioltását; ellene van a meg nem született mag­zatok megölésének; és szent akarata ellen van minden háború. Ugyan­akkor tiltja az élet rongálását is, az önpusztítást, amilyen az alkoholiz­mus, a kábítószer-élvezet, vagy az életünkkel való vakmerő játék.

96.    Mi a gyilkosság gyökere?

Jézus Krisztus a Hegyi Beszédben mutat rá a gyilkosság gyökerére. Ez a harag és a gyűlölet. Ezek ellentétét, a megbocsátást, a megbékélést, sőt az ellenség szeretetét kívánja meg tőlünk.

97. Ki volt a XX. században az élet tiszteletének legnagyobb szószólója? Albert Schweitzer, az őserdő    doktora, protestáns hittudós, orgonamű­vész és Nobel-díjas békeharcos.

ÉNEKELJÜNK

 

Imé, mily jó és mily nagy gyönyörűség...       

192. dicséret

Adj békességet, Úristen...

133. zsoltár

 

XX.

A SZENTLÉLEK TEMPLOMA

 

98.Hogyan szól a VII. parancsolat?
„Ne paráználkodj!" (2Móz 20,14).

99.Mit kíván Isten a VII. parancsolatban?

Mivel testünk a Szentlélek temploma, megtilt minden tisztátalan beszé­det és cselekedetet.

100.   Mi az emberi élet kiteljesedése?

A boldog házasság: két embernek egy életre szóló szövetsége, amely­ben örömmel fogadják Isten kezéből a gyermekáldást.

101.    Milyen megtisztelő hasonlatot használ Pál apostol a házastársak egy­
máshoz való viszonyára?

„Férfiak! Úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte..." (Ef 5,25).

 

Úristen, kérlek, kegyelmezz nékem... 51. zsoltár

Jöjjön el a te országod... 483 dicséret, 6. versszak

 

XXI.

NE LOPJ!-DOLGOZZ! -AJÁNDÉKOZZ!

 

102.Hogyan szól a VIII. parancsolat?
„Ne lopj!" (2Móz 20,15).

103.Mit kíván Isten a VIII. parancsolatban?

Nemcsak azt, hogy tolvajjá vagy rablóvá ne váljak, hanem azt is, hogy felebarátomat és a közösséget fondorlatosán meg ne károsítsam.

 

104.   Hogyan szól a Hegyi Beszéd „ aranyszabálya "?

„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjetek velük..." (Mt 7,12).

105.   A VIII. parancsolatból milyen két pozitív parancs következik?

A „Dolgozz!" és az „Ajándékozz!" követelménye. Pál apostol szigo­rú logikával mondta: „...ha valaki nem akar dolgozni, ne is egyék" (2Thessz 3,10). Ugyanő írja: ki-ki „saját keze munkájával szerezze meg a javakat, hogy legyen mit adnia a szűkölködőknek" (Ef 4,28).

106.   Görög szóval hogyan nevezzük a szeretetszolgálatot?
Diakómának. Van egyéni, gyülekezeti és országos (intézményes) diakónia. A Magyarországi Református Egyháznak 186 szeretetintézménye van.

ÉNEKELJÜNK

 

Ha botlanak a gyöngék... 455 dicséret, 7. versszak

Isten szívén megpihenve... 395. dicséret

 

 

 

XXII.

IGAZMONDÁS, JELLEM, BIZONYSÁGTÉTEL

 

107.   Hogyan szól a IX. parancsolat?

„Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen!" (2Móz 20,16).

108.   Mit kíván Isten a IX. parancsolatban?

Azt, hogy mindig igazat mondjak; a rágalmazást és hízelgést ke­rüljem; mások hibáit ne hátuk mögött beszéljem, hanem szeretettel négyszemközt mondjam meg. A mások kritikája pedig ne sértődésre, hanem önvizsgálatra vezessen.

109.   Hogyan szól a X. parancsolat?

„Ne kívánd felebarátod házát! Ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te felebarátodé!" (2Móz 20,17).

110.    Mit kíván Isten a X. parancsolatban?

Azt, hogy a bűneimet már gyökerükben meglássam, s küzdjek elle­nük, így a gonosz kívánságokat megöldökölve, helyet tudok adni az Isten szíve szerinti kívánságoknak.

111. Hogyan foglalta össze az Úr Jézus a Tízparancsolatot, valamint az
Ószövetségben található 248 parancsot és 365 tilalmat?

„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből." És: „Szeresd felebarátodat, mint maga­dat. Nincs más, ezeknél nagyobb parancsolat" (Mk 12,29—30).

112.    Mi életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod?

Az, hogy testestül-lelkestül, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges Megváltómnak, JÉZUS KRISZTUSnak a tulajdona vagyok. Ő a drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, s engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy meg­őriz, hogy MENNYEI ATYÁMnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről. Sőt inkább minden üdvösségemre kell hogy szolgáljon. Ezért SZENTLELKE által engem az örök élet felől biztosít, és szív szerint késszé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl Őneki éljek. (Hei-delbergi Káté l. kérdése.)

 

Tebenned bíztunk eleitől fogva... 90. zsoltár

Dicséret, dicsőség, tisztesség... 278. dicséret, 8. versszak

 

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,

szenteltessék meg a te neved,

jöjjön el a te országod,

legyen meg a te akaratod,

amint a mennyben, úgy a földön is.

Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma,

és bocsásd meg vétkeinket,

miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek,

és ne vígy minket kísértésbe,

de szabadíts meg a gonosztól,

mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.

Ámen.

 

 

         Konfirmációi kérdések (PDF)